Jezik
Jezik

Jezik     

 

Većina udžbenika radije opisuje kartakteristike pojma jezika nego što ga definiše… (Dejvid Kristal):

„Jezik je isključivo ljudski i neinstinktivni metod saopštavanja misli, emocija i želja pomoću voljno stvorenih simbola.“ (E. Sapir, 1921)

„Svaki jezik je sistem arbitrarnih glasovnih simbola pomoću kojih pripadnici nekog društva ostvaruju interakciju u oviru svoje ukupne kulture“ (G.Trager, 1949.)

Svaki jezik predstavlja „skup rečenica  (konačan ili beskonačan), od kojih svaka ima konačnu dužinu i sastavljena je od konačnog skupa elemenata.“ (Čomski, 1957)

Jezik je „institucija u okviru koje ljudska bića komuniciraju i stupaju u interakciju pomoću arbitrarnih oralno-auditivnih simbola koje uobičajeno koriste.“ (R.A. Hali, 1964)

„S pojavom jezika kao sistema kodova koji označavaju predmete, radnje, osobine i odnose čovek kao da dobija novu dimenziju svesti, u njemu se stvaraju subjektivne slike objektivnog sveta kojima on može da upravlja, drugim rečima predstave kojima on može da manipuliše čak i u odsustvu očiglednih percepcija. A to je ono najvažnije što čovek stiče pomoću jezika.“ (Lurija, Jezik i svest)

 

Zastoji i teškoće u usvajanju maternjeg jezika će se ispoljiti u formi receptivne, eksresivne ili kombinaciji receptivno – ekspresivne disfazije.

 

Add Comment